لیزین

لیزین یك اسید آمینه ضروری است كه باید از طریق غذا تأمین شود زیرا بدن قادر به ساخت میزان كافی از آن نیست. لیزین در فرآیند اسیدهای چرب كمك می كند و مخصوصاً برای رشد مهم است. لیزین همچنین در جذب كلسیم به بدن كمك می كند، نقش مهمی در تشكیل كلاژن (مادة مهم و مورد نیاز برای استخوانها و بافتها) دارد.