روش هایی جهت کاهش یا قطع ناخن جویدن در کودکان

والدین و اعضای موثر خانواده کودک برای درمان و کمک به کودکانی که عادت به جویدن ناخن دارند، روش های گوناگونی را بر می گزینند.