نوشتن درمانی

نوشتن باعث می‌شود تا تغییرات و حالات بدن را پیش‌بینی کنیم و هفته‌های خوب و آرام را از هفته‌های ناآرام حدس بزنیم.