دکتر فرزاد طیّباتی

فرزاد طیّباتی در سال ۱۳۴۱ به دنیا آمد. خانم افشار، مادر فرزاد در مورد دوران کودکی او می گوید: «من پنج فرزند دارم: چهار پسر و یک دختر. فرزاد، دوّمین فرزند خانواده است. هنگام تولّد کودکی سالم بود تا به سنّ یکسالگی رسید و ما متوجّه شدیم او اجسام را بسیار نزدیک چشمانش می برد تا ببیند، به همین علّت او را نزد یک دکتر متخصّص بردیم...