بررسی ارزش رنگ آمیزی Phosphotungstic acid haematoxylin PTAH در تشخیص افتراقی تومورهای غدد بزاقی

تشخیص افتراقی بین پلیومورفیک آدنوما به عنوان شایعترین نیوپلاسم غده بزاقی از نظر تغییرات ریزبینی با دو نئوپلاسم شایع دیگر غدد بزاقی, آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکواپی درموئید کارسینوما دشوار و پیچیده می باشد

تشخیص افتراقی بین پلیومورفیک آدنوما به عنوان شایعترین نیوپلاسم غده بزاقی از نظر تغییرات ریزبینی با دو نئوپلاسم شایع دیگر غدد بزاقی، آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکواپی‌درموئید کارسینوما دشوار و پیچیده می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه شدت رنگ‌پذیری بین پلئومورفیک آدنوما، آدنویید سیستیک کارسینوما و موکواپی‌درمویید کارسینوما در رنگ‌آمیزی با PTAH و H&E و نیز ارتباط بین شدت رنگ‌پذیری با PTAH و درجه بدخیمی در‌ موکواپی‌درموئید کارسینوما انجام شد.

۷۲ نمونه پارافینه شامل ۲۴ مورد پلئومورفیک آدنوما، ۲۴ مورد آدنویید سیستیک کارسینوما و ۲۴ مورد موکواپی‌درموئید کارسینوما انتخاب و برشها با PTAH رنگ‌آمیزی گردیدند. شدت رنگ‌پذیری به طور کلی و شدت رنگ‌پذیری هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال تعیین و با نتایج حاصل از روش رنگ‌آمیزی H&E مقایسه گردید. در تحلیل نتایج، از آزمونهای Kruskal- Wallis و Wilcoxon signed ranks استفاده شد. مدل Logistic برای بدست آوردن نسبت احتمال خوش‌خیم یا بدخیم‌بودن تومور با استفاده از شدت رنگ‌پذیری هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و سن بیمار ارائه شد. در این مطالعه، بین شدت رنگ‌پذیری هسته سلول‌های تومورال در پلئومورفیک آدنوما و نیز بین شدت رنگ‌پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما در دو روش رنگ‌آمیزی، تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید، اما در سایر موارد ارتباطی دیده نشد.

از طرف دیگر، بین شدت رنگ‌پذیری کلی، هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و نوع تومور ارتباط آماری معنی‌داری بدست آمد. بین درجه بدخیمی موکواپی‌درمویید کارسینوما و شدت رنگ‌پذیری کلی، شدت در هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال ارتباطی ملاحظه نشد. در‌مدل Logistic ارائه‌ شده‌ معلوم‌ شد ارتباط‌ مستقیمی ‌بین بدخیم‌ بودن تومور با سن ‌بیمار و‌ شدت‌ رنگ‌پذیری‌ هسته سلول‌های تومورال وجود دارد ولی شدت رنگ‌پذیری سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و بدخیم بودن تومور با هم نسبت معکوس داشتند. یافته‌ها نشان داد که این دو روش رنگ‌آمیزی نتایج تقریبا مشابهی دارند ولی PTAH در تشخیص افتراقی ضایعات مورد نظر مؤثر و مفید می‌باشد.

عنوان فایل
بررسی ارزش رنگ‌آمیزی (Phosphotungstic acid haematoxylin (PTAH در تشخیص افتراقی تومورهای غدد بزاقی application/pdf
Phosphotungstic acid haematoxylin.pdf
197 KB
دانلود

فرشته بقایی نایینی

اسماعیل یزدی

مریم سیدمجیدی