یافته های چشمی در بیماران با تومور مغزی

تشخیص زودرس تومورها بر مبنای علایم چشمی با توجه به این که در بعضی موارد اولین علامت بالینی آنها می باشد, در سیر درمان اهمیت بسزایی دارد

● زمینه و هدف:

تشخیص زودرس تومورها بر مبنای علایم چشمی با توجه به این که در بعضی موارد اولین علامت بالینی آنها می باشد، در سیر درمان اهمیت بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته های چشمی در بیماران با تومورهای مغزی انجام شد.

● روش بررسی:

در این مطالعه گذشته نگر، پرونده ۱۰۰ بیمار مبتلا به تومور مغزی که در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قایم تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شد و یافته های چشمی بر اساس شرح حال مندرج در پرونده ها استخراج گردید و سپس تحلیل آماری انجام شد.

● یافته ها:

از ۱۰۰ بیمار ۴۱ نفر مرد و ۵۹ نفر زن با میانگین سنی ۳۲ سال بودند. ادم پاپی دو طرفه در ۵۶%، ادم پاپی یک طرفه در ۹%، اختلال میدان بینایی در ۱۴%، آتروفی عصب اپتیک دو طرفه در ۱۵%، پتوز در ۲%، پروپتوزیس در ۳%، فلج زوج ۶ در ۱۲% و فلج زوج ۳ در ۳% وجود داشت.

● نتیجه گیری:

از آنجا که در بعضی موارد اولین علامت بالینی تومورهای مغزی یافته های چشمی می باشد و این بیماران ممکن است به درمانگاههای چشم پزشکی و بینایی سنجی مراجعه نمایند، دقت در معاینه این بیماران و در صورت شک بررسی بیشتر و ارجاع بیمار به متخصص جراحی مغز و اعصاب می تواند کمک کننده باشد.

محمد فرجی راد

محمدرضا احصایی

آسیه احصایی

احسان غیورکریمیانی