ایمنی سنجی به چند روش

اساس این روش ها مانند سنجش های ایمنی رادیواكتیو همان واكنش آنتی ژن آنتی بادی است, با این تفاوت كه جهت ردیابی واكنش مذكور به جای رادیواكتیویته از آنزیم ها و واكنش های آنزیمی استفاده می شود

۴) واكنش آنتی ژن و آنتی‌بادی یك واكنش تعادلی غیركووالانی بوده، اندازه‌گیری در نقطه تعادل، دقیق و تكرارپذیر است. لذا در كلیه روش‌های سنجش ایمنی زمانی به‌نام زمان انكوباسیون مطرح است. در واقع این زمان برای به تعادل رسیدن واكنش در نظر گرفته شده است. در روش IRMA به دلیل اینكه اغلب رقابت وجود ندارد، برای حصول اطمینان از كفایت آنتی‌بادی‌ها برای تشكیل كمپلكس غلظت‌های بالای آنالیت، همواره مقدار زیادی از آنتی‌بادی‌ها به كار می‌رود،

در روش IRMA به دلیل معرف مازاد، طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت تشكیل كمپلكس جابه‌جا می‌شود. لذا غلظت بالای مواد اولیه سرعت به تعادل رسیدن یا زمان انكوباسیون را كاهش می‌دهد. بنابراین یكی دیگر از مزایای روش IRMA نسبت به RIA كاهش زمان انكوباسیون است،

۵) محدوده قابل اندازه‌گیری آنالیت را محدوده عملكرد روش می‌گویند. این محدوده فاصله بین اولین و آخرین نقطه استاندارد است. در روش RIA مبنا رقابت است و همیشه در محدوده معینی از غلظت‌ها رقابت معنا دارد، ولی در IRMA به ازای هر آنالیت یك كمپلكس سیگنال‌دهنده تشكیل می‌شود، لذا محدوده عملكرد در IRMA حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از RIA است،

۶) در روش RIA كلیه مراحل نمونه‌برداری از نمونه، استاندارد، كنترل و محلول نشاندار دارای اهمیت بوده، در دقت كل روش سهیم است. روش IRMA همان‌طور كه ذكر شده یك روش معرف مازاد است و مرحله افزودن آنتی‌بادی كونژوگه تأثیر كمتری نسبت به همین مرحله در RIA دارد. لذا در كل، دقت مرحله نمونه‌برداری در IRMA وابستگی كمتری نسبت به RIA دارد و این یكی دیگر از مزایای IRMA محسوب می‌شود و

۷) مقاومت روش در برابر شرایط آزمایش یكی دیگر از پارامترهای روش‌شناسی است. در IRMA بیشتر از RIA از آنتی‌بادی مونوكلونال استفاده می‌شود. در مورد آنتی‌بادی مونوكلونال می‌توان شرایط محیطی از لحاظ PH، قدرت یونی و ... را طوری تنظیم كرد كه شرایط ایده‌آل تأمین شود اما در آنتی‌بادی‌های پلی كلونال انتخاب شرایط خاص برای گروهی از آنتی‌بادی‌ها مطلوب و برای برخی دیگر غیرمطلوب است. لذا این شرایط برای گروهی از آنتی‌بادی‌ها به مرور زمان مضر بوده، در حقیقت مقاومت روش IRMA نسبت به RIA در برابر شرایط آزمایش بیشتر است.

▪ در ادامه به برخی از محدودیت‌ها و معایب روش‌های سنجش ایمنی رادیواكتیو اشاره‌ می‌شود:

۱) خطر تشعشع، و خطر تشعشع هر چند ناچیز،

۲) نیاز به امكانات حفاظتی در برابر پرتوها،

۳) تولید زباله‌های رادیواكتیو،

۴) محدود بودن زمان انقضاء‌ كیت‌ها به دلیل نیمه‌عمر كوتاه

۵) محدودیت اتوماسیون

● اساس روش سنجش‌های ایمنی آنزیمی

اساس این روش‌ها مانند سنجش‌های ایمنی رادیواكتیو همان واكنش آنتی‌ژن- آنتی‌بادی است، با این تفاوت كه جهت ردیابی واكنش مذكور به جای رادیواكتیویته از آنزیم‌ها و واكنش‌های آنزیمی استفاده می‌شود.

در این روش نیز می‌توان جهت ردیابی واكنش، آنتی‌ژن و یا آنتی‌بادی را با آنزیم نشاندار ساخت. به عمل نشاندارسازی، كونژوگاسیون و به مولكول آنزیم‌دار، كونژوگه آنزیمی می‌گویند. چنانچه آنتی‌ژن كونژوگه گردد روش EIA (Enzyme Immuno Assay) گویند و اگر آنتی بادی كونژوگه گردد روش را IEMA (Immuno Enzymo Meteric Assay) نامیده می‌شود.

اساس روش EIA، رقابت میان آنتی‌ژن كونژوگه و آنتی‌ژن آزاد در نمونهٔ مورد سنجش بر سر اتصال به آنتی‌بادی است. در اینجا نیز میزان كمپلكس آنزیم‌دار با آنتی‌ژن آزاد رابطه معكوس دارد. لذا می‌توان بسته به نیاز از آنتی‌بادی‌های پلی كلونال یا مونوكلونال استفاده كرد.

البته در برخی سنجش‌ها آنتی‌بادی‌های الیگو كلونال پاسخ بهتری ایجاد می‌كند. (چنانچه چند نوع آنتی‌بادی مونوكلونال را با هم مخلوط كنیم، مجموعه حاصله را آنتی‌بادی الیگوكلونال می‌نامند).

یكی از تفاوت‌های RIA با EIA در این است كه اغلب، آنالیت رادیواكتیودار از لحاظ ساختمان شیمیایی و ابعاد فیزیكی با آنالیت سرد یكسان بوده یا تفاوت ناچیزی دارد اما در EIA آنالیت كونژوگه به آنزیم (كه اغلب مولكول‌های پروتئینی بزرگی است) متفاوت است، لذا نوع آنتی‌بادی به‌كار رفته و شرایط سنجش خصوصاً زمان انكوباسیون به‌گونه‌ای طراحی می‌شود كه این تفاوت ساختمان و ابعاد بر واكنش آنتی‌ژن- آنتی‌بادی اثر سوء به جای نگذارد.

▪ انواع روش‌های ایمنی آنزیمی عبارتند از:

۱) EIA رقابتی برای آنتی‌ژن:

در این روش آنتی‌ژن كونژگه و آنتی‌ژن آزاد بر سر اتصال به آنتی‌بادی مشترك با یكدیگر رقابت می‌كند. پس از جداسازی كمپلكس آنزیم‌دار از كونژوگه ازاد، فعالیت آنزیمی مبنای سنجش قرار می‌گیرد. در اینجا نیز رابطه معكوس میان كمپلكس آنزیمی و آنالیت آزاد وجود دارد. ابتدا واكنش آنزیمی مربوط به كمپلكس آنزیمی در حضور مقادیر معینی از آنالیت آزاد (استانداردها) بررسی شده، محور xها نشان‌دهنده غلظت آنالیت آزاد و محور yها مؤید فعالیت كمپلكس آنزیم‌دار بر حسب جذب نوری (OD) است. منحنی استاندارد، نزولی رسم شده و بر اساس آن میزان آنالیت در نمونه‌های مجهول سنجیده می‌شود،

۲) IEMA برای آنتی‌ژن:

ابتدا آنتی‌ژن با مقادیر مازاد آنتی‌بادی نشاندار واكنش می‌دهد. سپس مقادیر مازاد آنتی‌ژن تثبیت شده به محیط افزوده می‌شود تا با مابقی آنتی‌بادی وارد واكنش شود با جداسازی آنتی‌ژن‌های تثبیت شده و سنجش فعالیت آنزیمی متصل به آنتی‌ژن محلول، می‌توان میزان آنتی‌ژن را مشخص كرد. در اینجا نیز سیستم رقابتی نبوده، میزان فعالیت آنزیمی مشاهده شده با میزان آنالیت آزاد رابطه مستقیم دارد.

۳) IEMA ساندویچی برای آنتی‌ژن:

در این روش آنتی‌ژن یا آنالیت مذكور باید حداقل دو شاخص آنتی‌ژنیك مجزا و دور از هم داشته باشد. آنتی‌ژن طی یك یا در مواردی طی دو مرحله توسط آنتی‌بادی اول و آنتی‌بادی كونژوگه دوم ساندویچ می‌شود. پس از جداسازی آنتی‌بادی كونژگه مازاد كه در واكنش شركت نكرده، فعالیت كمپلكس ساندویچی آنزیم را اندازه‌گیری می‌كند. در این واكنش نیز به ازای هر آنالیت یك ساندویچ آنزیم‌دار تشكیل شده،‌ رابطه مستقیم بین میزان آنالیت و فعالیت كمپلكس آنزیم‌دار وجود دارد،‌

۴) IEMA ساندویچی برای آنتی‌بادی:

در این روش آنتی‌بادی مورد سنجش بین آنتی‌ژن تثبیت شده و آنتی‌بادی دوم علیه آنتی‌بادی مورد سنجش ساندویچ می‌شود، آنتی‌بادی دوم با آنزیم نشاندار شده است. پس از انكوباسیون و شست‌وشو فعالیت ساندویچ آنزیم‌دار را با افزودن سوبسترهای مناسب آنزیم‌دار اندازه‌گیری می‌كنند و میزان فعالیت آنزیم با غلظت آنتی‌بادی مورد سنجش رابطه مستقیم دارد،

۵) الایزای هوموژن:

همان‌طور كه اشاره شد نیاز به اندازه‌گیری روزمره و تعداد بالای برخی درخواست‌ها، بحث اتوماسیون را مطرح نمود. یكی از شرایط كمك‌كننده برای اتوماسیون هوموژن بودن سیستم است، یعنی سیستم سنجش نیازی به مراحل جداسازی مانند سانتریفیوژ كردن ندارد و فعالیت آنزیم برخلاف رادیواتیویته می‌تواند در حالت آزاد و متصل متفاوت باشد، مثلاً اتصال آنتی‌ژن به آنتی بادی سبب فعالیت یا مهار فعالیت آنزیم متصل به كمپلكس گردد، لذا نیازی به مرحله جداسازی نیست .

۶) سایر روش‌های الایزا:

در سیستم‌های الایزا می‌توان آنتی‌بادی و آنزیم‌دار و آنتی‌بادی آزاد را در اتصاف به آنتی‌ژن به رقابت گذاشت یا آنتی‌بادی و آنتی‌ژن آنزیم‌دار را وارد واكنش نمود و سپس آنتی‌بادی تثبیت شده را جهت جمع‌آوری آنتی‌ژن آنزیم‌دار مازاد به محیط افزود و پس از جداسازی، فعالیت آنزیمی را در محلول یا در فاز تثبیت شده مورد سنجش قرار داد.

در حالت اول رابطه مستقیم و در حالت دوم رابطه معكوس است.

در سنجش‌های آنزیمی به‌طور عمده از آنزیم پراكسید از (HRP) و فسفاتاز قلیایی (ALP) استفاده می‌‌شود اما می‌توان از هر نوع آنزیمی كه فعالیت ویژه آن بالا باشد، به فرم خالص و ارزن قابل تهیه باشد، جایگاه‌های مناسب جهت كنژوگاسیون پایدار به آنتی‌ژن یا آنتی بادی را داشته باشد و اندازه‌گیری میزان فعالیت آنها در آزمایشگاه‌های معمولی میسر باشد، بهره گرفت. البته هیچ‌كدام از اجزاء واكنش آنزیمی ترجیحاً نباید سمی و خطرناك باشد.

كلیه مزایایی كه IRMA بر RIA دارد در مورد IEMA بر EIA نیز حاكم است، لذا از تكرار جزئیات آن خودداری می‌شود.

● مزایای IEMA نسبت به EIA:

سادگی نشاندار كردن، افزایش حساسیت، ویژگی بالاتر، سرعت بیشتر واكنش، محدوده وسیع‌تر از غلظت آنالیت و مقاومت بیشتر در برابر شرایط آزمایش.

▪ مزایای روش‌های سنجش ایمنی آنزیمی به روش‌های سنجش ایمنی رادیواكتیو

ـ عدم وجود خطر تشعشع

ـ قیمت ارزان‌تر دستگاه‌ها

ـ معرف‌های ارزان

ـ نیمه‌عمر طولانی كیت‌های آنزیمی،

ـ امكان اتوماسیون،

ـ سرعت خوانش بالا:

ـ امكان افزایش حساسیت روش.

سنجش‌های نشاندار آنزیمی علاوه بر امكان ردیابی، امكان تقویت نیز دارد یعنی واكنش آنزیمی‌،‌ هر آنالیت را به یك كمپلكس آنزیم‌دار و هر آنزیم را به میلیون‌ها تغییر در ماده اولیه یا محصول مرتبط می‌سازد.

از آنجایی كه آنزیم‌های متفاوت، واكنش آنزیمی متفاوت و قابل ردیابی ایجاد می‌كند در یك نمونه می‌توان با استفاده از دیا چند كونژوگه آنزیمی و پیگیری چند فعالیت آنزیمی، چند آنالیت را به طور همزمان مورد سنجش قرار داد. هر چند فراهم آوردن شرایط یكسان برای فعالیت مناسب چند نوع آنزیم كار پیچیده‌ای است اما امكان‌پذیر است و امكان سنجش همزمان سرعت آزمون‌ها و همچنین هزینه آنها را كاهش می‌دهد.

● محدودیت سنجش ایمنی آنزیمی

سنجش ایمنی آنزیمی دارای برخی محدودیت‌ها نیز هست:

۱) همان‌طور كه اشاره شد، فعالیت رادیواكتیو یك پارامتر ثابت فیزیكی است كه میزان آن تحت تأیید شرایط محیطی مانند نور، درجه حرارت، آلودگی و ... قرار نمی‌گیرد اما واكنش آنزیمی تحت تأثیر پارامترهای مختلف قرار می‌گیرد لذا ردیابی رادیواكتیو پایدارتر و آسان‌تر از اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی است،

۲) اجزاء مختلف موجود در نمونه می‌توانند واكنش آنزیمی را تحت تأثیر قرار دهد و

۳) سیستم‌های هوموژن آنزیمی در حال حاضر فاقد حساسیت كافی بوده، در ضمن كاربرد آنها عمدتاً به هاپتن‌ها محدود شده است.

وجود محدودیت‌های فوق نظر محققان را به استفاده از سایر نشانگرها معطوف نموده است.

دكتر مجتبی صلوتی، گروه میكروبیولوژی، دانشگاه آزاد زنجان

مهندس فرانك سقطچی، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشكی زنجان

دكتر احمد بیطرفان رجبی، بخش پزشكی هسته‌ای بیمارستان قلب شهید رجایی

منابع:

۱- اصول علمی الایزا، دكتر محمودجواد رسایی

۲- آشنایی با مبانی تئوری الایزا، دكتر مهدی هدایتی

۳- ایمونولوژی رویت، ایوان رویت، مترجم: دكتر عطیه عبادی، سارا مظاهری

۴- هیتوشیمی در پاتولوژی، دكتر فرخ قوام


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.