پوكی استخوان یا استئوپروز نوعی بیماری وخیم است كه باعث شكنندگی استخوانها می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در گزارشی اعلام كرد: توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد؛ پوكی استخوان وقتی بروز می‌كند كه كاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد.