زیبایی پوست

اگر خواستید به مهمانی یامجلسی بروید ولی چروکهای صورتتان شماراآزار میدهد,میتوانیدازماسک ضدچروک فوری استفاده نمایید این ماسک بیشترچروکهای صورتتان راتامدت چندساعت محو میکند

● ماسک ضدچروک فوری!

اگر خواستیدبه مهمانی یامجلسی بروید ولی چروکهای صورتتان شماراآزار میدهد،میتوانیدازماسک ضدچروک فوری!استفاده نمایید.این ماسک بیشترچروکهای صورتتان راتامدت چندساعت محومیکند(البته درافرادبالای ۵۰ سال میزان محوچروک صددرصد نیست ولی کاهش چشمگیری خواهدداشت)

مخمرآبجوبصورت قرص درداروخانه هایاعطاریها موجوداست.۴ عددقرص مخمرآبجو بادوقاشق غذاخوری آبلیمو باضافۀ ۱۰ قطره اسانس گل سرخ(نه گلاب) راباهم خوب مخلوط کرده باپنبه به صورت بمالید.بعدازگذشت نیم ساعت صورت راباآب ولرم بشویید.

● ماسک نرم کنندۀ پوست

۲۵ گرم مخمرآبجو رادر ۴ قاشق غذاخوری آب سیب تازه حل کنید.دوقاشق غذاخوری ماست رابآن اضافه نموده آنقدر هم بزنیدتابه صورت خمیرنرمی درآید.برای مدت ۱۵ دقیقه روی صورت خودبمالیدوبعدباآب ولرم صورت رابشویید.این ماسک هم نرم کننده پوست است وهم مغذی پوست،به طوریکه پوست راتقویت کرده جلوگیری از چروک زودرس پوست میکند.

● کرم بهارنارنج

این کرم برای شفاف ودرخشان نمودن پوست بخصوص پوست خشک مفیداست.ابتدادرظرفی شیشه ای وقهوه ای رنگ مقدار۳۰ میلی لیتر روغن زیتون خالص بریزیدومقدار۲۰ گرم ازگلبرگ تازه(درصورت نبودن ازعطاری،گلبرگ خشک شده را بخواهید)گل بهارنارنج راخردکرده داخل آن بریزید.این مخلوط رایک هفته درجای تاریک وگرم قراردهیدوبعدازصاف کردن،روغن حاصله رابا۲۰ گرم روغن بادام شیرین مخلوط نمایید.مقدار ۴۰ گرم موم سفیدراروی حرارت ملایم وغیرمستقیم(روی درب کتری یا بخارپز)قرارداده پس ازآب شدن موم مخلوط قبلی رابآن بیافزایید.بعداز حل شدن کامل تاسردشدن،آرام بهم زنیدتاکرمی یکنواخت ساخته شود.این کرم تقریباًاکثرموادمغذی لازم برای پوست شمارادارد.

● کرم شفابخش همیشه بهار

آب درحال جوش راروی گل همیشه بهارریخته بگذاریدسردشود.بعدازصافی ریزعبورداده گلهای باقیمانده رادرصافی خوب بفشارید.درآخرمایع بدست آمده راروی شعله کم بگذاریدتابطورملایم آبش به نصف برسد.آنگاه مقداری ازآنراباکلدکرم ترکیب کنیدتامخلوط نهایی شل نشود.

این کرم خواص بسیارزیادی دارد.ازجملۀاین خواص درمان پوست خشک وترک خورده،بهبودی سریعترزخمهای سطحی وخراشیدگیها باایجاداسکار(آثارنابجای زخمها)کمتر،درمان سوختگیهای سطحی ونیزدرمان سوختگی پای نوزادان(Diaper rash) می باشد.درآلمان قدیسۀمعروف<<هیلدگاردفن بینگن>> ازاین ترکیب برای درمان جرب وگری پوست سرازاین پماداستفاده میکرد.

ـ موادلازم:

۱) گل همیشه بهار ۳۰ گرم

۲) آب مقطر ۲۰۰ میلی لیتر

۳) کلد کرم ۱۰۰ گرم(کلدکرم بصورت فله ای[Bulk] درداروخانه هاموجوداست نوع دیگرکه بصورت کرم آمادۀکلدکرم بنامهای تجاری نظیر کرم افسون و.... وجودداردمناسب اینکارنیست)

● کرم آووکادو

اوسرین راباروغن آووکادو مخلوط کرده گلاب رابه تدریج به آن اضافه کنید.درهربامصرف ازاین کرم مقدار ۲ قطره آبلیمو کف دست ریخته همراه کرم صورت راماساژدهید.روغن آووکادوحاوی موادمغذی وویتامین های فراوانی است وجایگاه ویژه ای درساخت موادآرایشی وبعضی کرم -هادارد.این روغن ترمیم کننده وتغذیه کنندۀ پوست بوده وبه همین دلیل برای پوستهای خشک وپرچین وچروک که درسنین بالا ایجادمی شوندمناسب بوده وطراوت لازم رابه آنها بازمی گرداند.

● سیر Garlic

ترکیبات فراوانی درسیریافت می شودوبه علت خواص طبی فراوان ازاهمیت زیادی برخورداراست.پیاز یابولباین گیاه درفارماکوپۀدارویی فرانسه ثبت شده است.سیردارای موادگوگردی،آلیسین،ریبوفلاوین ونیاسین می باشد.سیلیس ویدنیزدرسیریافت می شود.

▪ ازصدها خواص سیرمهمترین ها عبارتنداز:

خواص آنتی سپتیک،هیپوتانسیو(کاهندۀ فشار خون)مدرّ،ضدکرم،افزایش ایمنی بدن،افزایش اشتها،ملین وتسریع عمل هضم غذا،کمک به بهبودی برونشیت.اینهایکی ازصدها خاصیت سیرنیست.مالیدن یک حبه سیردرنیش حشرات درتسریع بهبودی کمک می کند.

درامراض تصلب شرایین،رماتیسم،التهاب مفاصل،سیاتیک، واریس،سینوزیت،ورم لوزه،آنژین چرکی گلو(بعلت خواص ضدمیکروبی آن)واستحکام دندانها درطی سالیان سال ودرکتب معتبرقدیمی به تاثیرات آن اشاره شده است.سیرازسفیدشدن موها تاحدزیادی جلوگیری کرده باعث افزایش عمرمی گردد.

ـ هشدار:

مصرف سیردرمبتلایان به ورم معده(Gastritis)وزخم معده (Gastric ulcers) همچنین درورم روده(Colitis) ممنوع است.مصرف بیش ازحدسیرباعث ایجادفراموشی،کاهش قدرت بینایی ،کمخونی وافزایش صفرا می شود.

● انار

درخت انار درختی است که درهرقسمتش خواصی نهفته است.میوۀ انارملین،مدر وتنظیم کننده دستگاه گوارش است.خوردن انارباعث بازشدن وروشن شدن پوست وایجادنشاط وشادی می شود.انارچاق کننده وتقویت کننده است وخوردن آن برای افرادلاغرتوصیه میشود.انارخون راتصفیه کرده سبب فعال شدن کبدودرمان اوره،کلسترول وسموم خون میشود.دردرمان یرقان،زخم دهان(آفت)،سرماخوردگی ویروسی،حالت تهوع ورفع گرفتگی صدا(لارنژیت ویروسی)تاثیرگذاراست.

درکتب قدیمی وطب سنتی ازاناربرای رفع عطش،ناراحتیهای کیسه صفرا(سنگ صفراوی)،کاهش تب،درمان ترشحات سفیدزنانه،ناراحتیهای ادراری وکاهش خونریزیهای عادت ماهانه خانمها یادشده است.ضمناًتوصیه میشده که دردوران بارداری انارمصرف شود.

اگرخیسانده پوست ریشۀ اناررادرآب بجوشانید(مقدار ۱۰۰ گرم پوست ریشه درنیم لیترآب،به اندازه ای بجوشدتاآب به یک چهارم خودبرسد) وهرروزصبح ناشتا ازآن مصرف نمایید(تا ۵ روز)دردفع کرم کدو وکرمک(اکسیور=کرمهای ریزوسنجاقی سفید)موثرمی باشد.دم کردۀگل خشک اناردرآب اسهال ویروسی رابندمی آورد(دراسهال میکروبی هم بندآورنده است.ولی بندآمدن اسهال دراسهال میکربی بسیارخطرناک است وفقط بایدتحت نظر پزشک انجام شود)دربیماریهای لثه،تسکین دردآنژین چرکی گلو،ورم لوزه ها وخونریزی لثه غرغره کردن باجوشاندۀپوست یاگل انار بسیارمفیداست وتاحدزیادی اثردرمانی دارد.

● سعد

سعدادرارآور،ضدسنگهای ادراری،ضدعفونی کننده وضدسم است.غرغره کردن جوشاندۀآن دردهان سبب سفت شدن لثه وخوشبوشدن دهان میگردد.مصرف سعدسبب تقویت اعصاب وایجادتعادل درتحریکات جنسی می شود.مالیدن آب وجوشاندۀ سعدبه شکل استعمال خارجی دردرمان کورک وبازشدن جوشهای چرکی موثراست.

● ماسک موز باشیرین بیان (ضدپیری پوست)

ریشه شیرین بیان راکاملاًآسیاب کرده(یاازعطاری پودرریشه شیرین بیان رابخواهید)باگلاب مخلوط کنید.نصف موزرا له کرده همراه زردۀتخم مرغ به مخلوط بیافزایید.درانتهاعسل رابا مواددیگرخوب مخلوط نماییدتاقوام یکدستی ذاشته باشد.درآخراگرمخلوط زیادشل بودکمی پودرشیرین بیان به آن اضافه کنید.پوست صورت،گردن وسینه راتمیزکرده واین ماسک رابمدت ۳۰ دقیقه روی آنها بمالید.ازاین ماسک میتوان به دورچشمها_ونه روی پلکها_نیز مالید.سپس پوست راباآب گرم وبآرامی شستشو دهید.موادارزشمنددراین ماسک باعث برطرف نمودن علایم پیری وشکوفایی پوستتان میشود.درصورتیکه هفته ای دوبار وحداقل ۲ماه ازاین ترکیب استفاده نمایید،پوستتان صاف وکشیده خواهدشد.

▪ موادموردنیاز:

۱) پودرریشه شیرین بیان ۲۰ گرم

۲) گلاب ۲۵ میلی لیتر

۳) زرده تخم مرغ(رسمی باشدبهتراست) ۱ عدد

● کرم عسل با سویا

ابتدا سویا رابا روغن زیتون داخل شیشه قهوه ای رنگ(شیشه شربت سرماخوردگی کودکان)ریخته درجای گرم وتاریک(داخل کابینت آشپزخانه)بمدت یکهفته نگهدارید.سپس بااستفاده ازصافی ریزی(یاجوراب زنانه)آنراصاف کرده روغن رابادقت به کمک کاردک چوبی به اوسرین بیافزایید.بعدعسل راکم کم بآن افزوده کاملاًهم بزنید.

موادموجوددراین کرم باعث رفع افتادگی پوست شده آنراترمیم میکندوشادابی رابآن برمیگرداند.حتماًازعسل طبیعی استفاده نماییدتامعجزه خواص آنراببینید.

▪ موادلازم:

۱) روغن زیتون ۵۰ گرم

۲) سویای خام ۲۰ گرم

۳) اوسرین ۸۰ گرم

۴) عسل طبیعی ۳۰ گرم

● لوسیون پرتقال

پوست ۳ عددپرتقال را خوب شسته وقطعه قطعه کنید.درظرفی شیشه ای مقدار ۱۵۰ میلی لیترآب جوش ریخته پوستهارادرون آن بریزید.مدت ۲ ساعت درجای گرم بماندوبعدصاف کرده درون بطری شیشه ای وتیره(بطری شربت سرماخوردگی کودکان)بریزید.اگرهرروزازاین لوسیون روزی ۲ باراستفاده نمایید،بعداز ۱۵ روز پوست شما شفافتروشاداب شده ورنگ پوستتان باز میشود.

● ماسک ضدچروک

این ماسک ازموادساده ای تشکیل شده ومصرف مداوم ومنظم آن باعث ازبین رفتن چروکهای صورت میگردد(گاهی بالاخص خانمها مبالغ هنگفتی راجهت خریدکرمهای خارجی می پردازند تاچروکهای صورت راازبین ببرند،غافل ازاینکه موادشیمیایی پوست راخراب کرده وتازمانیکه کرم رااستفاده میکننداثرآن باقی میماند.ولی این موادطبیعی است که پوست راتغذیه کرده دائماً آن راجوان نگه می دارد)

۵۰ گرم آردجو دوسررابایک قاشق غذاخوری عسل ویک سفیدۀتخم مرغ مخلوط کنیدتاتبدیل به خمیرسفتی شود.این ماسک رابرروی صورت بمالیدوبعداز ۲۰ دقیقه با آب ولرم بشویید.حداقل درهفته ۲ بارازاین ماسک استفاده شود.

● ضد درد مفاصل

این مخلوط درکاهش دردهای آرتروز ورماتیسم های مفصلی نسبتاً موثراست و نیاز بیماربه داروهای شیمیایی را به مقدارزیادی کاهش می دهد(درآرشیو دوم بهمن داروی ضددرد مفصلی وجودداردکه هم اثردرمانی زیادی داردوهم نیازبه داروی شیمیایی رادربیماربه صفرمیرساند).

مرزنجوش،سداب،برنجاسف وبابونه ازهرکدام ۱۰ گرم؛سوسن ۲۰ گرم واذخر ۵ گرم همه رابایک لیوان آب بجوشانید ووقتی مخلوط غلیظی ایجادشد(آب مخلئط به یک سوم برسد)آنرابا۵۰ میلی لیترگلاب و۵۰ میلی لیترسرکه سفیدمخلوط کرده روزی دوباربه محل دردبمالید.بعدازحدود ۱۰ روز کاهش بارزدرد وخشکی مفاصل احساس میشود.

● خواص گیاهان طبیعت

▪ سنا (sena Leaf)

برگ سنا قویتر ازمیوه یاتخم سنااست وهردو حاوی موادزیر می باشد:

رئین،آلوامدین،سنئوزیدها،آنتراکینون،قندهای گلوکز،فروکتوز،ساکاروز وگالاکتوز.همچنین دارای فلاونوئیدها ورزین می باشد.

ـ مصارف درمانی:

برگ وتخم سنابعنوان ملین (Laxative)بصورت پودر یا چای مصرف میشود.ضمناًدردرمان یبوستهای مزمن به تنهایی یا همراه شیرین بیان مصرف میشود.

ـ مقدارمصرف:

یک قاشق چایخوری ازبرگ پودرشده سنا رادریکاستکان آبجوش دم کرده مانندچای میل نمایید.درصورت لزوم تا روزی ۳ مرتبه نیز میتوانیدتکرارنمایید.

بعنوان مسهل دریبوستهای مزمن که به هیچ دارویی جواب نداده است،مقدار۱۰ گرم برگ پودرشده رادر۲۵۰ میلی لیتر(یک لیوان)آبجوش دم کرده صبح ناشتا میل کنید.

دربازاردارویی کشور از سنا ترکیبات مختلفی برای یبوست ساخته میشود،نظیر شربت سناگل وسنالین.به تجربه دیده شده که یکی ازبهترین داروهای ملین ومسهل برگ سنا میباشد.

▪ زنجبیل Ginger

زنجبیل یاZingibar حاوی موادزیراست:بورنئول،سیترال،فنولها،آلکالئیدوموسیلاژ.بطورکلی زنجبیل طبیعت گرم دارد.عملکردآن بطورعمومی: ضداسپاسم،عرق آور وضدنفخ معده وروده میباشد.همچنین برای قولنج روده وسو ءهاضمه مورد مصرف دارد.زنجبیل محرک قوه باه ومحرک مردان وافزاینده اسپرم درمردان نیزاست.

ـ مقدارمصرف:

زیشه خشک شده زنجبیل بصورت پودر(که عمدتاًدرعطاریها به این صورت موجوداست)صبح وشب هردفعه نیم تا یک گرم روی غذا ریخته یا دریک استکان آب جوش دم کرده میل نمایید.همچنین میتوان درقوری این مقدارراجوشاند.

ـ هشدار:

مصرف زنجبیل برای زنان باردار،افرادیکه گرمی دارندوبیماران دارای ورم یازخم معده ممنوع است.

گرفته شده از سایت علمی پزشکی توسط آقای برمکی دبیر زیست