بیماری دیابت ,علایم ,عوارض وپیشگیری

طبق برآوردفدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ۲۰۰۳ , ۱۹۴ میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می كنندوتخمین زده می شودكه درسال ۲۰۲۵ این تعدادبه ۳۳۳ میلیون نفربرسد

طبق برآوردفدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ‏۲۰۰۳ ‏,‏۱۹۴ ‏میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می كنندوتخمین زده می شودكه درسال ‏۲۰۲۵ ‏این تعدادبه ‏۳۳۳‏میلیون نفربرسد‏.‏

باتوجه به اینكه دیابت برای سلامتی جهانیان یك تهدیداست ,می توان گفت كه بالغ بر‏۶/۳ ‏درصدازجمعیت جهان بادیابت زندگی می كنند‏.‏

درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ومیردربیشتركشورهای توسعه یافته است ‏.‏ دیابت یك بیماری مزمن است كه وقتی پانكراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی كندیاوقتی كه بدن نمی تواندازانسولین تولیدشده استفاده موثركنداتفاق می افتد‏.‏

توقف تولیدانسولین یااستفاده نكردن ازانسولین هردوباعث افزایش گلوكز

درخون می شود‏.‏ دیابت دونوع اصلی دارد,افرادی كه دیابت نوع اول دارندیعنی مقدارخیلی كمی انسولین تولیدمی كنندویااصلاانسولینی دربدنشان تولیدنمی شودولازم است كه برای ادامه زندگی انسولین تزریق كننداین نوع دیابت بیشتردركودكان ونوجوانان است ‏.‏

نوع دوم دیابت افرادی هستندكه نمی توانندازانسولین استفاده موثركنند آنهامی توانندبیماریشان راتنهاباتغییرروش زندگی كنترل كنندومعمولا بیشتربه داروهای خوراكی نیازدارندوكمتربه انسولین ‏.‏

نوع سوم دیابت دربعضی مواردحاملگی اتفاق می افتد,امامعمولاپس از

حاملگی برطرف می شود‏.‏ قابل ذكراست ,طبق آماربیش از‏۹۰ ‏درصدازموارددیابت درجهان دیابت نوع دوم است ‏.‏

علایم دیابت نوع اول تشنگی بیش ازحد,گرسنگی دایمی ,تكررادرار,كاهش

وزن ناگهانی ,خستگی مفرطوتاری دیدمی باشد‏.‏

ممكن است افرادمبتلابه دیابت نوع دوم علایم مشابهی داشته باشند,امااین علایم كمترظاهرشود,اكثراافرادمبتلابه این نوع دیابت علایمی ندارندو فقطبعدازچندسال به واسطه بیماری دیگری متوجه آن می شوند‏.‏

دیابت بیماری مزمنی است كه درطول زندگی فردبایددقیقاكنترل شود,بدون مراقبت صحیح ,قندخون می تواندبالابرودكه این امردردرازمدت به بدن آسیب می رساندوباعث اختلال دربافت هاواندام های مختلف بدن می شود‏.‏

دركوتاه مدت وبلندمدت عوارض دیابت شامل بیماری قلبی وعروقی ,بیماری

كلیه (نفروپاتی دیابتی ),بیماری اعصاب (نوروپاتی دیابت )وبیماری چشم

(رتینوپاتی دیابتی )می گردد‏.‏

باتوجه به اینكه بیماریهای قلبی وعروقی ناشی ازدیابت شامل آنژین صدری , حمله قلبی ,ایست قلبی وسكته مغزی می باشد,می توان گفت كه بیماری های قلبی و عروقی بیشترین موردمرگ ومیردرافراددیابتی وعلت اول مرگ دركشورهای صنعتی است ‏.‏

همچنین نتیجه افزایش وپیشروی آرام پروتیین درادرار,عاقبت منتج به

نارسایی كلیه می شود‏.‏ این اتفاق معمولاسال هابعدازاولین تشخیص دیابت رخ می دهدواگرفشار خون وقندخون درست كنترل شوداین اتفاق به تاخیرمی افتد‏.‏ دربیشتركشورهای توسعه یافته درحال حاضردیابت علت بیشترین مواردنارسایی كلیه ,وابستگی به دیالیزباپیوندكلیه است ‏.‏

بااشاره به اینكه دیابت می تواندعامل صدمه زدن به رشته های اعصاب شود, می توان گفت كه كرخی وبی حسی پاهاشایع ترین علامت بیماری اعصاب بوده كه در اثرآسیب به اعصاب پاایجادمی شود‏.‏

نوروپاتی یابیماری های اعصاب درپاره ای ازمواردمی تواندبه دردهای شدید منجرشودامابیشترمواقع بدون دردپیش می رود‏.‏

درنتیجه نبودعلایم نوروپاتی دیابتی احتمال زخم پایاقطع عضووجود

دارد‏.‏ همچنین دیابت بیشترین علت نابینایی درافرادجوان وكارآمددرجهان

توسعه یافته نیزمی باشد‏.‏ به نظرمی رسدعوامل خطردرابتلابه دیابت نوع اول دوعامل ژنتیكی ومحیطی باشد,عوامل محیطی مانندویروس هاوبرخی موادغذایی می توانندعاملی برای ابتلابه دیابت نوع اول باشنداگرچه اثرآن هاكاملابه اثبات نرسیده است ‏.‏ عوامل خطردرابتلابه نوع دوم دیابت نیزاضافه وزن وچاقی ,بی تحركی ,رژیم

غذایی باچربی بالاوفبیركم ,نژاد,سابقه فامیلی ,سن ووزن كم هنگام تولد است ‏.‏ هرچه بیشترفردی عامل خطرداشته باشدبیشتردرمعرض خطرابتلابه دیابت می باشد‏.‏

گفتنی است ,خطرابتلابه دیابت درمردهاوزن هاهمراه باافزایش وزن به

شدت روبه افزایش است ‏.‏

افزایش شیوع دیابت نوع دوم درهمه دنیابخصوص دركشورهای درحال

توسعه گروه های خاص وكودكان نوعی اعلام خطراست كه اغلب ناشی ازاضافه وزن است ‏.‏ روزجهانی دیابت كه ‏۲۱ ‏آبان ماه امسال برگزارمی شودبراضافه وزن وچاقی متمركزشده ,كه یكی ازعوامل اصلی خطردربروزدیابت نوع دوم می باشد‏.‏

هدف ازاین فعالیت انتقال ساده وارزان پیام تغییرروش زندگی است ,مثل افزایش فعالیت جسمی وعادت های غذایی صحیح كه خودمی توانددرمقابله با عواقب جدی فردی واجتماعی دیابت

بسیارموثرباشدودرنهایت ازشیوع دیابت جلوگیری كند‏.‏