ناپروکسن۲۵۰میلیگرمی (ساده) و۵۰۰ میلیگرمی (انتریک کوتد)

از مصرف سایرداروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بطور همزمان با این دارو خودداری کنیدمگر به تشخیص پزشک معالجتان...