کشف درمان شقاق و بواسیر

شقاق و بواسیر از عوارض دشوار و دردناکی هستند که میلیونها تن در جهان از آن رنج میبرند و همچنان راه درمان قاطع و آسانی برای این بیماری بدست داده نشده است ضمن اینکه در زمینه چگونگی بروز این بیماری و دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد

شقاق و بواسیر از عوارض دشوار و دردناکی هستند که میلیونها تن در جهان از آن رنج میبرند و همچنان راه درمان قاطع و آسانی برای این بیماری بدست داده نشده است ضمن اینکه در زمینه چگونگی بروز این بیماری و دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد.

نویسنده این سطور که بطور تجربی راه درمان شقاق و بواسیر را کشف کرده است میخواهد این کشف بزرگ بنام ایران ثبت شود و چون خود در موقعیتی نیست که این کار را انجام دهد از دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و یا مراکز پژوهشی کشور خواستار است اگر راهی را که در این مطلب بازگو میکند براستی راه درمان بیماری دردناک شقاق و بواسیر است خود آنرا بنام خود که بهر رو بنام یک دانشمند یا پژوهشگر یا مرکز پژوهشی ایران خواهد بود به ثبت برساند تا این کشف بزرگ که میلیونها تن را در سراسر جهان از درد رهایی خواهد بخشید بنام ایران ثبت شود.

نویسنده این سطور بطور تجربی امکان میدهد که بیماری بواسیر در اصل یک بیماری پوستی است که از فشردگی و تراکم پوست در یک یا چند ناحیه مقعد و بر اثر بریدگی یا شکاف ( شقاق ) در ناحیه ای دیگر پدیدار میشود. از اینرو هر فرد مبتلا به بواسیر در واقع بنوعی مبتلا به شقاق نیز هست و علت اصلی بروز بواسیر و منشاء و عامل آن شقاق است.

برای درمان شقاق حاد کرم هایی موجود است اما برای درمان شقاق مزمن فقط عمل جراحی تجویز میشود.

برای درد شقاق که دردی شدید و چند ساعته است و معمولا پس از رفتن به دستشویی و اجابت مزاج آغاز میگردد هیچ دارویی جز کرم های سر کننده وجود ندارد.

نویسنده این سطور بطور تجربی به درمان شقاق چه از نوع حاد و چه از نوع مزمن پی برده است.

خود را آماده کنید ـ راه درمان شقاق و بواسیر ویتامین ای است.

کافی است کپسول ویتامین ای را با قیچی ببرید و روغن درون آنرا که همان روغن ویتامین ای است به ناحیه شقاق بمالید.

بفوریت خواهید دید که نه تنها درد شقاق فروکش میکند و از بین میرود بلکه در صورت داشتن سابقه خونریزی این مسئله نیز برطرف میشود و از این گذشته بواسیر نیز کوچک و کوچکتر میشود.

مالیدن روغن ویتامین ای در ناحیه شقاق و بواسیر را با دست و انگشت خود انجام دهید و اثر معجزه آسا و سریع آنرا دریابید.

با ویتامین ای درد شقاق بلافاصله قطع خواهد شد و بواسیر کوچک و کوچکتر و ناپدید خواهد شد.

از روغن ویتامین ای هر زمان که دیدید نیاز دارید استفاده کنید ولی معادل روغن دو کپسول برای یک یا دو هفته کافی خواهد بود.

همزمان با استفاده از ویتامین ای بیاد داشته باشید که نباید زیاد در دستشویی بنشینید و بخود فشار آورید. سعی کنید در دستشویی بهیچوجه زور نزنید و عادت کنید که پس از حداکثر دو دقیقه بدون زور زدن کار خود را انجام داده و از مستراح خارج شوید.

فردی که بواسیر دارد بدلیل وجود تورم در مقعد خود در هنگام دستشویی بزرگ فکر میکند که هنوز دستشویی دارد در صورتیکه این تورم در مقعد است که چنین حالت کاذبی را در او بوجود می آورد و خود این باعث زور زدن و فشار آوردن و گرفتگی و تورم در ناحیه مقعد میشود.

با عادت دادن خود به اجابت مزاج بدون زور زدن و بدون نشستن طولانی در دستشویی رفته رفته فشار بر مقعد کاهش می یابد و بواسیر کوچک و گرفتگی آن ناحیه باز میشود.

در هر رو نویسنده این سطور بطور تجربی ویتامین ای را داروی شقاق و بواسیر شناسایی کرده است.

برای خلاصی از شقاق و بواسیر نیازی به عمل جراحی و راههای پیچیده و سخت نیست.

فقط روغن ویتامین ای را به ناحیه شقاق و بواسیر بمالید.

خواهشمندم در صورت تایید علمی این کشف بزرگ آنرا بنام یک دانشمند یا پژوهشگر ایرانی یا یک مرکز یا موسسه پژوهشی ایرانی به ثبت برسانید تا راه درمان درد میلیونها انسان در سراسر جهان دردی که همه از بازگو کردن آن شرمنده نیز میشوند و از سر خجالت نمیدانند برای درمانش چه کنند و کجا روند بنام ایران ثبت شود.

هوشمند ایرانی