چه باشد آنچه خوانندش نمایشگاه

دنیای مدرن را به سبب ویژگی‌های متمایزی که دارد از جهان سنت جدا کرده‌اند.یکی از این ویژگی‌ها عدم‌جدایی میان حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی است، به‌طوری که تمامی این حوزه‌ها گویی در یکدیگر تنیده شده و فراز و نشیب هر کدام بر دیگری تاثیر بسزایی دارد.