داستانی بلکوودی در باب نمایشگاه تلکام و الکامپ ۲۰۰۸ تهران

«ادگار آلن پو»، نویسنده بزرگ آمریکایی است که ادبیات مدرن، مدیون اوست.