تیر خلاص به آی تی در نمایشگاه هفته پژوهش

نمایشگاه هفته پژوهش امسال نیز با هدف ایجاد دسترسی برای انعکاس نتایج یافته های پژوهشگران و فناوری سازمان ها و دانشجویان، در دانشگاه آزاد بجنورد درحالی برپا شد که در این نمایشگاه مراکز آموزشی و پژوهشی و صنعتی و برخی از نهادهای اجرایی استان مجموعه ای از دستاوردهای پژوهشی، علمی و تخصصی را به نمایش گذاشتند.