« فرود» دولت الکترونیکی روی باند الکامپ

اگر چه طی مدت برگزاری نمایشگاه الکامپ در سال‌های اخیر سالن دولت الکترونیکی همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است، اما به نظر می‌رسد که فرود آن امسال بیش از فرازش بوده است.