الکامپ، تله‌کام یا هر کامپ و کام دیگری، چگونه باید باشد و مدیریت شود!

موضوع‌یابی و نوشتن درباره الکامپ سهل‌تر از آن است که به تصور آید، زیرا در آن آنقدر اشکال ریز و درشت مشهود است که نیازی به موشکافی‌های مرسوم و معمول اهالی مطبوعات نیست.