دومین جشنواره سراسری مجسمه‌های شنی

در میان گستره‌ی كاربرد مواد جدید در مجسمه‌سازی معاصر، موادی وجود دارند كه به‌كارگیری آن‌ها بیش از آن‌كه محصول عصر تكنولوژی و تحول مواد اولیه در مجسمه‌سازی باشد نتیجه تحول و تغییر در اصول و مفاهیم مجسمه‌سازی هستند.