خیال های روزگار ما

مشرق خیال شاید در كل، نام بی عیب و نقصی باشد. این نام اشاره دارد به این كه خیال، اصل و پایه هنر است و خاستگاه خیالپردازی در هنر، مشرق زمین است.