مجسمه های بدون نحسی

از یك مجسمه، به مجسمه دیگر. هر بیست اثری را كه در نمایشگاه چیده شده با دقت نگاه می كند. شاید در حال كشف چیزی باشد مثلا ارتباط شهودی با آثاری كه با دست های جوان ترین مجسمه سازان كشور خلق شده اند. عنوان نمایشگاه هم از این جوان بودن حكایت می كند: «مجسمه، زیر سی وپنج سال».