قلم مو ...، بوم ...، اكشن

نقاشی تا وقتی زنده است كه بر روی آن كار می شود و ما با آویزان كردن تابلو، دارش می زنیم.