نقاشی های بدون امضا

جوان ها، و البته نوجوان ها، نیازی به امضا داشتن احساس نمی كنند. قرار نیست به این زودی ها در شیوه كارشان ثابت شوند و مهارتشان را به رخ دنیا بكشند. خودشان هم چنین ادعایی ندارند. ذهنشان هم محدودیت امضادارشدن را نمی پذیرد.