مجاهدین انقلاب در كنگره دهم

دهمین كنگره «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» امروز برگزار می شود.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران با سخنرانی رئیس جمهور وقت ایران، جلیل ضرابی و هانی الحسن سفیر وقت فلسطین در تهران اعلام موجودیت كرد.