هیچ كس نخندید

«ریحانه» و «زنان سرزمین من» دو نمایشگاهی كه به فاصله دو روز از یكدیگر در دو نقطه تهران برگزار شدند ماهیتی اسلامی داشته و طیف بسیار خاص جامعه را هدف قرار دادند هرچند كه با شعار «مدگرایی» و «تغییر در پوشش دختران جوان» وارد عرصه شدند اما در روند اجرایی خود استقبال چندانی را تجربه نكردند.