حوادث دشتی

مصطفی دشتی،دی ۱۳۳۹ خاش بلوچستان،بیش از ۲۰ سال است كه به صورت حرفه ای نقاشی می كند. نقاشی های اولیه اش از بیابان های بلوچستان شروع شد. مصطفی جزء معدود نقاشانی است كه در ابعاد بزرگ نقاشی می كند و همه دلمشغولی اش در نقاشی طبیعت است.اولین نمایش انفرادی كارهایش در گالری سیحون و آخرین نمایش انفرادی اش سال پیش در گالری اثر بود.