ثبت هنری واقعیت

امروزه هنر عكاسی در برابر پرسش های بی شماری قرار گرفته تا بتواند با یافتن پاسخی به آنها در برابر دیگر هنرها استقلال و هویت خود را به دست آورده و عیان سازد. عكس از یك طرف باید مدام اعلام كند غایت نقاشی رئالیستی نیست و از سوی دیگر نداشتن عنصر حركت، ضعف عكاسی در برابر سینما قلمداد نمی شود...