دو جشن مشروطه

یك صد سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه در روزی كه مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را صادر كرد، اصلاح طلبان در تهران گردهم آمدند و سده مشروطه را پاس داشتند.