قرار مصاحبه با كمال الملك

آثاری از كاخ موزه های مختلف در این نمایشگاه به چشم می خورد. نقاشی هایی از كاخ موزه گلستان، نیاوران، سعدآباد، موزه پارسه عمارت كلاه فرنگی شیراز، آثاری كه با همكاری سازمان میراث فرهنگی شهرهای مختلف مثل كاشان و شیراز به نگارخانه صبا منتقل شده است.