نقدی بر همایش پژوهش شركت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۴

همایش ها باید نشات گرفته از یك كار گروهی باشد، همایش ها زمینه ای برای فرصت سازی است، وبسترهای رشد و توسعه ای هماهنگ را پایه گذاری می كند، و می تواند مركزی باشد برای انتقال وتبادل داده ها، كه نتیجه آن جهشی در حركتها وبرنامه ریزی های آتی خواهد بود، همایش ها می تواند، تفكری جدید و پویا را برای ایجاد خلاقیتهای شایسته در سیستم و صنعت ایجاد نماید...