مراکز نمایشگاهی خلاق: طراحی در جهت کسب تجربه

ایجاد محیطی که مردم را جلب کند برای استراتژی بازاریابی درازمدت مراکز نمایشگاهی از اهمیت حیاتی برخوردار است. هسته این استراتژی تمایل برگزارکننده به ارائه نوعی تجربه تمام و کمال است که رضایت را به دنبال دارد و تجارب به یادماندنی و خلاق را ایجاد می‌کند . جوامع خلاق کاتالیزور چنین محیط‌هایی هستند که حیاتی نو به خود بخشیده‌اند.