یک مرکز رسانه‌ای: نمونه سبیت

همواره برای من این سؤال وجود داشته است که در کشورهایی که تعداد رسانه‌های آنها فراوان است، پوشش اخبار و رخدادهای مختلف چگونه صورت می‌گیرد؟