همایش به سوی رهبری جهانی خلق سازمان‌هایی در كلاس جهانی

وقتی سخنی از سازمانی در كلاس جهانی پیش می‌آید این پرسش مطرح می‌شود كه به كدام سازمان می‌توان چنین صفتی را اطلاق كرد؟ در این باره پژوهش‌ها داشته با روسای هیات مدیره‌ای بسیاری گفت و گو كرده‌ام.