ابر قهرمانان در راه آموزش علم

این نمایشگاه بخشهای متعدد دیگری در رابطه با تاریخچه مارول، تماشای مصاحبه ها و چندین بخش سرگرمی نیز دارد. این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۳ کیلومتر مربع برپا شده است.