در چگونگی یك اتفاق هنری (در حاشیه جشنواره تصویرگری كتاب كودك بولونیا)

از آنجا كه در مقوله كتاب كودك، تصویرگری نقش مهمی را ایفا می كند می توان به نوعی این نمایشگاه بین المللی را بزرگترین اتفاق سالانه در امر تصویرگری كتاب كودك نامید.