نگاهی به حمل و نقل ریلی و راه آهن در ایران

راه آهن ازجمله فعالیت های پرسابقه اقتصادی در ایران است كه باتوجه به اهمیت آن از هنگام ورود به ایران ازجمله مراكزی بود كه بسیاری از صاحبان حرفه و فن و مهندسان كشور را به خود جلب و جذب كرد ومركزی شد برای تربیت بهترین نیروهای فنی كشور ولی با عدم توسعه و پیشرفت همه جانبه آن در سال های پس از آغاز فعالیت در ایران دچار خمودگی و ركود گردید. این امر باتوجه سیاستگذاران و برنامه ریزان كشور می تواند برطرف شود و بخش حمل و نقل ریلی به بخشی پرسود در كشور تبدیل شود و كارآمدترین نیروهای فنی و مهندسی كشور را جذب و به كار گیرد.