رکود صنعت گردشگری کشور ؛ چرا ؟!

به رغم وجود جاذبه های گردشگری وتاریخی در کشور و قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور اول دنیا به این لحاظ ، اما نتوانسته سهمی از درآمد 750 میلیارد دلاری توریسم جهانی را به خود اختصاص دهد و این امر نشاندهنده عدم توجه و اقدامات اساسی مسوولین دراین زمینه است و ادغام سازمانهای میراث فرهنگی وگردشگری نیز نتوانست بهبودی دروضعیت این صنعت ایجاد کند . اما چرا کشورمان تاکنون نتوانسته سهم شایسته ای در جذب گردشگر داشته باشد ، پرسشی است که مسوولان باید به آن پاسخ دهند .