موقعیت طلایی صادركنندگان بنزین

نرخ هر تن بنزین در خلیج فارس 455 دلار شده است. پیش از این حتی نرخ 470 دلار نیز در این خصوص گزارش شده بود و بعید نیست كه مجدداً همراه با افزایش مرتب نرخ نفت، قیمت بنزین نیز همچنان سیرصعودی یافته و در صورت تداوم همین روند، بنزین نیز به حدود هر تن 500 دلار افزایش بیابد.