نفت و ثبات بازار پس از سال 2004

با آن كه آمار و ارقام نشان دهنده آن بود كه عرضه نفت در سه ماه دوم و سوم سال جاری میلادی یك میلیون بشكه در روز بیشتر از تقاضا بوده است، ولی رشد قیمت های نفت هیچ گاه متوقف نشد. چرا قیمت های این چنین رو به افزایش است؟ آن هم هنگامی كه کمبود عرضه نفت در بازار وجود ندارد. اگر ذخایر استراتژیک افزایش نیافته اند، پس بشکه های گم شده نفت کجا رفته اند؟ در سال 2004 برخی رخ دادهای ژئوپلتیكی و نگرانی هایی که ب سبب آن رخدادها بوجود آمد، بر وخامت اوضاع افزود.