چالش های سرمایه گذاری در كشورهای تولیدكننده نفت

چندی پیش درباره توانایی سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) برای کاستن از تولید نفت و حفظ قیمت آن در حد 22 تا 28 دلار در هر بشكه، تردید وجود داشت. در سال 1998، بهای نفت خام براثر تولید بیش از اندازه اوپك و كاهش تقاضای كشورهای آسیایی كه از بحران مالی سال 1998 در شرق آسیا ناشی می شد، به شدت كاهش یافت و به بشكه ای حدود 10 دلار رسید. با آن كه بهای نفت خام در اواخر سال 1999 و 2000 افزایش یافت، ولی به علت ركود اقتصادی آمریكا، بهای این محصول در بازارهای جهانی باز هم كاهش یافت. به دنبال وقوع حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001 قیمت نفت به دلیل بیم ازكاهش رشد اقتصادی رو به نقصان گذاشت.