سرمایه گذاری درنفت و گاز؛ ضرورت و الزام

اگر سرمایه گذاری را تغییر در میزان سرمایه موجود تعریف كنیم، كشور ما باید برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود با انجام سرمایه گذاری جدید (منظور از سرمایه گذاری، سرمایه این است كه خود سرمایه آفرین باشد) راههای رشد و توسعه اقتصادی را مقتدرانه بپیماید.