لزوم‌ تسریع‌ در سرمایه‌گذرای‌ فزاینده‌ در بخش‌ نفت‌ و گاز

اگر سرمایه‌گذاری‌ را تغییر در میزان‌ سرمایه‌ موجود تعریف‌ كنیم‌، كشور ما باید برای‌ ارتقای‌ جایگاه‌ اقتصادی‌ خود با انجام‌ سرمایه‌گذاری‌ جدید) منظور از سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌ این‌ است‌ كه‌ خود سرمایه‌ آفرین‌ باشد (راه‌های‌ رشد وتوسعه‌ اقتصادی‌ را مقتدرانه‌ بپیماید.