عقاب گرسنه بر فراز خلیج فارس

نفت در اقتصاد سیاسی ایران و دیگر كشورهای عضو اوپك، همواره نقش دوگانه ای داشته است. از یك سو مهم ترین منبع درآمد کشورهای عضو اوپک است؛ به گونه ای كه اقتصاد این كشورها به آن وابسته شده و نوعی چسبندگی در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آورده است و از سوی دیگر، مبنای سیاست های خارجی قوی و تعامل میان تولیدكنندگان و مصرف كنندگان را ایجاد كرده است.