فناوری هسته ای

بحث استفاده از انرژی اتمی این روزها در محافل گوناگون مورد توجه است. با توجه به اینكه استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد علمی و اقتصادی كشور ضروری است،اصلاً مورد مناقشه نیست، در این مقاله به امكانات بالقوه ایران برای دستیابی به علوم هسته ای نگاهی اجمالی شده است.