افزایش قیمت نفت رانت اقتصادی یا تهدید

افزایش ناگهانی و شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر، نگرانی‌های بسیاری را میان مسئولان رده بالای اقتصادی، واسطه‌های فروش نفت و البته صاحبان صنایع ایجاد کرد.