تنظیم رابطه مالی بین دولت و شركت ملی نفت ایران

رانت اقتصادی در فعالیت های بخش بالادستی نفت و گاز با توجه به حق مالكیت، اجاره زمین، تجدید ناپذیر بودن این منابع، محدودیت ارائه پروانه های بهره برداری و وجود منابع استخراجی كم هزینه در مقایسه با سایر مناطق ایجاد می شود. رانت اقتصادی در بخشی از بازده ناشی از تولید است كه بدون لطمه زدن به جریان تولید می توان به عنوان مالیات از تولید كننده اخذ كرد.