آیا اوپك از آموخته هایش عبرت می گیرد

اعضای سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) در روز 15 سپتامبر (25 شهریور) در وین پایتخت اتریش گردهم می آیند تا درباره حجم تولید نفت خام خود (26 میلیون تا 8/274 میلیون بشكه در روز) و همچنین محدوده جدید قیمت نفت (احتمالاً 25 تا 35 دلار) تصمیم گیری كنند.