11 سپتامبر كاتالیستی برای نفت

سه سال و پنج روز از زمانی كه دو هواپیمای مسافربری به برج های دوقلوی آمریكایی برخورد كرد، می گذرد. واقعه ای كه به عنوان یازده سپتامبر شهرت یافت و در 1100 روز گذشته این برخورد، بهانه ای برای رخدادهای گوناگون شده است. نوشتار زیر موضوعی است كه نگرش ویژه از منظری خاص به این موضوع دارد.