تحولات اقتصاد جهان از دریچه نفت

چه کسی تصور می کرد رؤیای ایجاد عراقی آزاد که در ذهن بوش بال و پر گرفته بود، چند ماه پس از حمله آمریکا به این کشور، به یک بمب ساعتی مرگبار برای حیات دولت بوش تبدیل شود؟ بمبی که حتی عربستان هم با آن همه ثروت و ذخایر نفتی نتواند آن را خنثی کند!