تصمیم نهایی اوپك در وین

اوپك از آغاز تاسیس تاكنون با بحران های فراوانی روبه رو بوده اما همواره كوشیده است تا وجهه اقتصادی خود را به دور ازمسائل سیاسی، نظامی و فشارهای خارجی حفظ كند. اوپك اخیراً 500 هزار بشكه بر میزان تولید خود افزوده، اما افزایش بی رویه بهای نفت در ماه های گذشته سبب شده است تا نگاه جهانیان به اجلاس 14 سپتامبر در وین حساس تر و انتظارهای مختلف از این سازمان بیشتر شود.