این تب فرو نمی نشیند

سیر قیمت نفت در بازارهای جهانی به كدام سو هدایت می شود؟ با نزدیك شدن برپایی اجلاس مهم وزیران اوپك، اقتصاد جهان و بازارهای نیویورك و لندن سخت در انتظار تصمیم وزیران نفتی است كشورهای صنعتی انتظار كاهش قیمت و افزایش عرضه را دارند در حالی كه اوپك به دنبال ثبات بازار در قالب كنترل تولید و افزایش قیمت است.